Ý nghĩa của tự tin

Thật sự có 2 dạng tự tin đó là sự tự tin tới từ bên trong và sự tự tin tới từ bên ngoài. Một bộ quần áo đẹp, Tiền